Personuppgiftspolicy, cookies och informationssäkerhet

Du kan skriva ut eller spara detta dokument i webbläsaren (=Browser: oftast "Arkiv" -> "Spara som"). Ladda ner eller arkivera detta dokument i PDF-format genom att klicka här. För att kunna öppna PDF-dokumentet behöver du gratisprogrammet Adobe Reader (finns att ladda ner på www.adobe.com) eller liknande program som kan öppna PDF-dokument.

Integritetspolicy - Lamp24.se

Det är mycket viktigt för oss att värna om din integritet. Därför följer alla databehandlingsprocesser (till exempel insamling, bearbetning och överföring) de lagar och regler som omfattas av den europeiska och tyska lagstiftningen om dataskydd.

Denna policy ger en överblick över vilken information som efterfrågas på våra webbplatser, hur denna information används och lämnas vidare, hur du kan få information om de uppgifter som lämnats till oss och vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda dina data. Denna policy gäller för alla våra kunder i Sverige.

Vi arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy.

Här finner du följande information:

 1. Vem är din kontaktperson (personuppgiftsansvarig) för era frågor gällande dataskydd?
 2. Vilka personuppgifter vi behandlar om dig som besökare av våra webbplatser?
 3. Hur används mina uppgifter och i förekommande fall vidarebefordras till tredje part och i vilket syfte?
 4. Hänvisningar till externa tjänster från sociala media
 5. Vilka säkerhetsåtgärder har vi vidtagit för att skydda dina uppgifter?
 6. Reklam via e-post (t.ex. nyhetsbrev via e-post)
 7. Newsletter-Tracking
 8. Blogg med kommentarfunktion
 9. Livechatt
 10. Vid besök på våra webbsidor placeras en cookie på din dator. Vad betyder det?
 11. Användning av tjänster för marknadsförings- och analyssyften
 12. Rättigheter som registrerad person
 13. Ändringar i denna dataskyddspolicy

1.Vem är din kontaktperson (personuppgiftsansvarig) för era frågor gällande dataskydd?

Personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som vi samlar in och behandlar vid användning av webbplatser är enligt dataskyddslagstiftningen: Karoline Burkard.

som personuppgiftsombud enligt Art. 37 DSGVO.

Frågor om behandlingen och skyddet av personuppgifter liksom utövandet av dina rättigheter som Registrerad Person (se nedan) kan ställas till vårt personuppgiftsombud på den ovan angivna e-postadressen.

Vår adress och telefonnummer är:

Lampenwelt GmbH
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Tyskland
Telefon: 08-44 685 068

2. Vilka personuppgifter vi behandlar om dig som besökare av våra webbplatser?

Med Personuppgifter avse varje information om en identifierad eller identifierbar fysisk person ("Registrerad Person"), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, såsom ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, ditt födelsedatum, dina bankuppgifter och din IP-adress.

Vi samlar endast in och använder personuppgifter från våra användare i den mån dessa är nödvändiga för att tillhandahålla en funktionell webbplats samt vårt innehåll och våra tjänster. Insamling och användning av våra användares personuppgifter sker bland annat efter samtycke. Ett undantag från denna regel gäller t.ex. de fall när behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse enligt lag eller fullgöra ett avtal vi ingått med dig.

Användardata

Varje gång användaren besöker våra webbplatser registrerar vår webbserver automatiskt följande tekniska information och användaruppgifter, s k ” Användardata”:

Namnet på besökt hemsida, webbläsare som har använts, operativsystem och den besökta domänen, datum och klockslag för besöket, sökmotorer som använts, namn på nedladdade filer och användares anonymiserade IP-adress.

Om användaren beställer produkter från hemsidan lagras även s k ”E-handelsdata”:

Beställda produkter, pris, antal, betalningsinformation.

Personuppgifterna lagras i loggfiler. Användarens IP-adress och digitala nycklar som kopplar uppgifter till användare berörs inte av detta. Lagring av dessa data tillsammans med andra personuppgifter om användaren sker inte.

Beställda produkter, pris, antal, betalningsinformation.

Personuppgifterna lagras i loggfiler. Användarens IP-adress och digitala nycklar som kopplar uppgifter till användare berörs inte av detta. Lagring av dessa data tillsammans med andra personuppgifter om användaren sker inte.

Rättslig grund för tillfällig lagring av Användardata är berättigat intresse enligt Art. 6.1 (f) förordning (EU) 2016/679, (”GDPR”).

Tillfällig lagring av IP-adressen i systemet är nödvändig för att kunna visa webbsidan på användarens dator under besöket på våra webbplatser. Därför måste användarens IP-adress lagras under besöket på webbsidan.

Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla sitt ändamål. När det gäller att inhämta uppgifter för att kunna visa webbsidan är detta fallet när man avslutar besöket på webbsidan.

Det är nödvändigt att inhämta data och lagra data i loggfiler för att kunna använda webbsidan. Följaktligen finns det inte någon möjlighet till invändningar från användarens sida.

Registrering

På vår hemsida erbjuder vi användarna möjligheten att registrera sig genom att lämna sina personuppgifter. Uppgifterna matas in i ett inmatningsformulär och skickas till oss och lagras. Uppgifterna överförs inte till tredje part. Följande uppgifter behandlas som en del av registreringsprocessen:

Kundens fullständiga namn eller fullständiga firmanamn, e-postadress, adress (faktura och eventuell avvikande leveransadress), telefonnummer och, om man vill, födelsedatum.

Vid tidpunkten för registreringen sparas dessutom följande data:
- Datum och klockslag vid inloggningstillfället
- Datum och klockslag då kontot skapades
- IP-adress

Rättslig grund för bearbetningen av uppgifterna, under förutsättning att användaren gett sitt uttryckliga samtycke, är Art. 6.1(a) GDPR.

Om registreringen tjänar att uppfylla ett kontrakt som användaren är part i, dvs är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra ett avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt, eller för att genomföra förberedande förhandlingar för ett kontrakt utgör istället Art. 6.1(b) GDPR rättslig grund för behandling av uppgifterna.

Att ge användaren möjlighet att skapa ett konto på hemsidan (registrera sig) syftar till att förenkla och effektivisera kundrelationen. Det ligger i användarens intresse att registrera sig för att förenkla beställningar, eftersom man då på ett enkelt sätt kan återanvända de uppgifter som lagrats på användarkontot vid framtida beställningar. Om du i egenskap av användare inte önskar skapa ett kundkonto är du välkommen att göra beställningar som gäst.

Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla dess ändamål.

Så är fallet t.ex. när uppgifterna inte längre är nödvändiga för fullgörandet av avtalet. Även efter avtalets slut kan det finnas behov av att lagra personuppgifter hos den avtalsslutande parten för att uppfylla avtalade eller lagliga skyldigheter.

Långfristiga åtaganden kräver lagring av personuppgifter under avtalets giltighetstid. Dessutom måste garantiåtaganden och lagring av skatteskäl beaktas. Längden på lagringsperioderna som skall följas går inte att fastställa generellt, utan beror från fall till fall på respektive slutet avtal och avtalsparterna.

Som användare har du alltid möjlighet att via lamp24.se/info/personuppgiftspolicy avsluta registreringen eller ändra de uppgifter som lagrats om dig personuppgiftsskydd@lamp24.se.

Om uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja ett avtal eller att genomföra förberedande åtgärder är en förtida borttagning av uppgifter endast möjlig om inte avtalsenliga eller lagliga skyldigheter strider mot detta.

Kontaktformulär

På vår webbsida har vi skapat ett kontaktformulär för dig, som du kan använda för att enkelt ta kontakt med oss och presentera ditt ärende. Genom kontaktformuläret sparar vi endast ditt namn och din e-postadress

För bearbetning av data i samband med sändningsprocessen ber vi om ditt samtycke och hänvisar till denna dataskyddspolicy.

Du kan också kontakta oss via den avsedda e-postadressen. I sådant fall sparas de personuppgifter som förknippas med e-posten.

Vi använder din information endast för att behandla din förfrågan och kan komma att kontakta dig för detta ändamål med hjälp av kontaktinformationen du angivit. Dessa uppgifter kommer inte att användas för reklam eller vidarebefordras till tredje part.

Rättslig grund för behandling av uppgifter som skickas via kontaktformuläret eller via e-post är Art. 6.1(f)= GDPR. Om syftet med kontaktuppgiften är att sluta eller hantera vårt avtal med dig gäller även istället Art. 6.1(b) GDPR som rättslig grund vid behandlingen av uppgifterna.

Syftet med behandlingen av personuppgifterna ur formuläret är endast för att svara på kontaktförfrågan. När det gäller kontaktförfrågan via e-post gäller också vårt nödvändiga berättigade intresse att bearbeta uppgifterna enligt Art. 6.1(f) GDPR.

Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla sitt ändamål. När det gäller personuppgifter som angivits i kontaktformuläret och de som lämnats via e-post görs detta när respektive konversation med användaren är avslutad. Konversationen är avslutad när det utifrån omständigheterna går att utläsa att sakförhållandena är utredda.

De tillkommande personuppgifter som samlas in under kommunikationen kommer att raderas senast efter sju dagar från [startpunkt].

Användaren har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter lamp24.se/info/personuppgiftspolicy eller ved å sende en e-post til personuppgiftsskydd@lamp24.se.Om användaren kontaktar oss via e-post kan denne när som helst invända mot lagringen av sina personuppgifter. Om detta sker kan konversationen inte fortsätta.

Då raderas alla personuppgifter som lagrats i samband med kontaktförfrågan

3. Hur används mina uppgifter och i förekommande fall vidarebefordras till tredje part och i vilket syfte?

Vi använder de personuppgifter som du lämnat för att svara på dina frågor och för att behandla din beställning i vår webbutik. Endast när du handlar på kredit, t.ex. vid beställning mot faktura, använder vi dina uppgifter för att kontrollera din kreditvärdighet.

Eventuell vidareförmedling eller annan överföring av dina personuppgifter till tredje part sker endast om upplysningen är nödvändig för fullgörande av avtalet eller för fakturering eller för att ta betalt (t.ex. till transportör eller betalningstjänstleverantör) eller om du uttryckligen har samtyckt till det. Vi har också rätt att lämna ut personuppgifter för att genomföra inkassoärenden samt förbehåller oss rätten att utbyta information med ekonomiska inspektionsorgan. Detta sker givetvis endast om det finns laglig grund för detta.

Vi komma att be dig lämna information anonymt via enkäter. Denna information behöver vi för att kunna skapa mer intressanta erbjudanden för dig och för att ständigt kunna hålla vår information uppdaterad. Dessa enkäter är naturligtvis frivilliga. Dina svar samlas in anonymt och behandlas konfidentiellt. Det är därmed uteslutet att kunna identifiera användare.

Bazaarvoice

Efter ditt köp tar vi kontakt med dig. Vi använder Bazaarvoice (Bazaarvoice Inc., 10901 Stonelake Blvd., Austin, Texas 78759) för att optimera vårt produktutbud och vår service genom att be dig om din åsikt. Rättslig grund för den här tjänsten är Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. I ovannämnda syfte ligger vårt berättigade intresse enligt bestämmelsens innebörd.

Bazaarvoice är ett certifierat företag enligt US Privacy Shield, dataskyddsavtalet mellan EU och USA, och omfattas därför av särskilda dataskyddsförpliktelser. I den utsträckning det är nödvändigt för tillhandahållandet av de överenskomna tjänsterna ger vi denna tjänsteleverantör tillgång till personuppgifter (namn och e-postadress). Tjänsteleverantören är bunden av avtal att behandla dessa uppgifter strikt konfidentiellt. Det är också förbjudet enligt avtal att bearbeta uppgifterna för andra ändamål än vad som överenskommits.

Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla dess ändamål.

Användaren kan när som helst undgå att få ytterligare e-postmeddelanden genom att klicka på länken för att avprenumerera.

Betalningshantering

För betalningshanteringen i vår webbshop använder vi den externa betalningstjänstleverantören PayPals (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hädanefter ”PAYPAL“) betalningssystem. Om du till exempel vill betala via PayPal med kreditkort sker detta genom att det via ett tekniskt gränssnitt görs en automatisk anslutning till ditt valda online-betalningssystem. Betalningsuppgifterna du tillhandahåller kommer endast att överföras via en krypterad anslutning till betalningstjänstleverantören i syfte att hantera betalningen, för att sedan lagras och bearbetas där.

Även denna behandling av uppgifter görs endast för ovan nämnda ändamål att bearbeta betalningen av din beställning, varvid betalningsuppgifterna kan behöva vidarebefordras från PAYPAL till den bank du angett för att starta och godkänna betalningsprocessen. Om du väljer ett av de nämnda betalningssystemen som betalningsmetod kommer PAYPAL att via ett gränssnitt styra dig direkt till respektive betalningssystem. Där godkänner du betalningsförfarandet själv genom att ange dina inloggningsuppgifter. Du hittar PAYPALs privacy policy https://www.paypal.com/webapps/mpp/paypal-and-your-data?ver=advertisin.

Vid köp mot faktura och betalning via autogiro överför vi de uppgifter som krävs för betalningshanteringen till SIT Solution for IT Payment GmbH, Eiffestr. 74, DE-20537 Hamburg. I dessa fall kommer informationen att sändas av betaltjänstleverantören till kreditupplysningsföretag för att göra en kreditupplysning och bedöma risken.

Institutionen använder den information som erhållits för att fatta ett väl avvägt beslut om upprättande, genomförande eller uppsägning av avtalsförhållandet. Kreditbedömningen kan innehålla sannolikhetsvärden (poängvärden) som beräknas på grundval av vetenskapligt erkända matematisk-statistiska metoder vars beräkning bland annat innehåller adressuppgifter. Dina intressen tas till vara i enlighet med gällande lagar och regler. Du kan när som helst invända mot denna bedömning för framtiden. Ytterligare information om detta finns på våra betalningsserviceleverantörers webbplatser.

Rättslig grund för bearbetningen av uppgifterna är Art. 6.1(b).

När du köper mot faktura och samtycke till personuppgiftsbehandling kommer personuppgifter (förnamn, efternamn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, födelsedatum, IP-adress, kön) och de uppgifter som krävs för transaktionsbehandlingen (artikel, fakturabelopp, Förfallodatum, totalbelopp, fakturanummer, skatter, valuta, orderdatum och beställningstid) att förmedlas till vår partner Klarna AB (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm) för att genomföra betalningen med denna betalningsmetod. För att verifiera kundens identitet eller kreditvärdighet gör vår partner förfrågningar och inhämtar information från allmänt tillgängliga databaser samt kreditvärderingsinstitutioner. Vilka tjänsteleverantörerna är, från vilka information och i förekommande fall kreditupplysningar baserade på matematisk-statistiska metoder inhämtas, liksom ytterligare detaljer om hur dina uppgifter bearbetas efter att dessa lämnats vidare till vår partner Klarna hittar du i deras dataskyddspolicy, som du kan hitta här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/invoice_tc.

Informationen vi får om den statistiska sannolikheten att inte få betalt använder vår partner Klarna AB för att göra en samlad bedömning för beslut om upprättande, genomförande eller uppsägning av avtalsförhållandet. Du har möjlighet att ta kontakt med vår partner Klarna AB för att presentera din syn på saken och överklaga beslutet. Du kan återkalla ditt medgivande gentemot Klarna när som helst. Klarna har dock i förekommande fall fortfarande rätten att bearbeta, använda och överföra dina personuppgifter för att kunna genomföra den avtalade betalningen eller för att följa lagar och regler eller beslut av domstol eller myndighet.

Rättslig grund för bearbetningen av uppgifterna är Art. 6.1(b) GDPR.

Frakttjänsteleverantör

Leveransen av beställda varor sker i samarbete med logistikleverantörer, transportföretag och partner. Följande uppgifter kan överföras till dem för att leverera, spåra eller avisera leverans av de beställda varorna: Förnamn, efternamn, postadress, e-postadress, telefonnummer.

Rättslig grund för bearbetningen av uppgifterna är Art. 6.1(b) GDPR.

Överföring i juridiskt nödvändiga fall

Vi understryker att vi har en skyldighet att i enskilda fall efter beslut av behörig myndighet lämna ut nödvändig information i syfte att hjälpa ordningsmakten i landet att bekämpa brott eller förhindra fara. Rättslig grund för sådan behandling är Art. 6.1(c) GDPR.

4. Hänvisningar till externa tjänster från sociala media

På våra webbsidor hänvisar vi till de sociala medieplattformarna Facebook, Instagram, Pinterest, Google+, YouTube och Twitter. Detta görs via en motsvarande symbol på vår hemsida, som är märkt med motsvarande logotyp hos respektive sociala medieplattform och bakom vilken motsvarande länk till vår motsvarande sida på det sociala mediet är dold. Sociala plugin (som Facebook "Like" -knappen) är inte inkluderade härvid.

Våra länkar till sociala medier sänder inte någon information om dig till dessa tjänster. Dessa är normala hyperlänkar, som inte har någon dataöverföring. Om du klickar på länken kommer du att dirigeras direkt till vår sida på respektive socialt media. En dataöverföring sker endast om du är inloggad på ditt användarkonto för motsvarande sociala medietjänst. Du kan då länka eller dela innehåll från våra webbplatser direkt till det social mediet, eller om du tittar på YouTube, titta på videoklippen på vår YouTube-kanal. Det aktuella sociala mediet kan då registrera vilket innehåll du sett påvåra webbsidor. Ansvarig för de sociala medierna som länkas av oss är uteslutande:

 • för Facebook och dess aktiviteter på Internet Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
 • för Instagram och dess aktiviteter på Internet Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA.
 • för Pinterest och dess aktiviteter på Internet Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.
 • för Google+ och dess aktiviteter på Internet Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland.
 • för YouTube och dess aktiviteter på Internet YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, USA.
 • för Twitter och dess aktiviteter på Internet Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

För mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och om vidare bearbetning och användning av dina uppgifter av respektive social media, hänvisar vi till respektive tjänsts dataskyddspolicy. Dessa finns på Internet

Under de angivna länkarna hittar du bland annat information om inställningar för att skydda ditt privatliv samt ytterligare rättigheter gällande insamling, bearbetning och användning av era personuppgifter genom respektive sociala medietjänst.

Du är ansvarig för överföring av data till nämnda sociala nätverkstjänster, eftersom du genom att logga in på ditt eget sociala nätverkskonto och följa respektive länkar påbörjar en aktivitet och därmed initierar den databehandling som sker på respektive sociala nätverk.

5. Vilka säkerhetsåtgärder har vi vidtagit för att skydda dina uppgifter

Vi har vidtagit ett flertal säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter i lämplig omfattning och på ett adekvat sätt.

Våra databaser skyddas genom fysiska och tekniska åtgärder samt via processer som begränsar tillgången till informationen till specifikt behöriga personer i enlighet med denna dataskyddspolicy. Vårt informationssystem är skyddat bakom en brandvägg för att förhindra åtkomst från andra nät som är anslutna till Internet. Endast anställda som behöver informationen för att utföra en vissa uppgifter kommer att ha tillgång till personuppgifter. Våra medarbetare är utbildade i säkerhets- och dataskyddsarbete.

När vi samlar och överför data via våra webbplatser använder vi den standardiserade TLS-krypteringstekniken. Personuppgifter överförs som en del av orderprocessen via en TLS-kryptering, som känns igen genom hänglåssymbolen i webbläsaren och i adressfältet med tillägget "https://".

Du bör aldrig lämna ut lösenordet för åtkomst till vår webbplats till tredje part och du bör byta lösenord med jämna mellanrum. Dessutom bör du inte välja samma lösenord för att komma åt våra webbplatser som du använder på andra webbplatser med lösenordskyddad inloggning (e-postkonto, internetbank etc.). När du lämnar våra webbsidor bör du logga ut och stänga webbläsaren för att förhindra obehöriga användare att kommer åt ditt användarkonto.

Vid kommunikation via e-post kan vi inte garantera fullständigt dataskydd.

6. Reklam via e-post (t.ex. nyhetsbrev via e-post)

På vår hemsida finns det möjlighet att prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. När du anmäler dig för nyhetsbrevet förmedlas de uppgifter som lämnas via registreringsformuläret till oss.Om du köper varor eller tjänster på vår nätsida och/ eller anger en e-postadress, kan du också motta order- och produktrelaterade e-posts från Lamp24.se, oberoende av om du premunerar på vårt nyhetsbrev eller inte. Syftet med detta är att förse dig med skräddarsydd reklam efter dina faktiska eller upplevda behov och samtidigt inte störa dig med onödig reklam. Emarsys sätter därför in cookies i din webbläsare när du besöker vår nätsida. Sådana cookies registrerar bland annat vilken weebläsare du använder, din IP adress (krypterad och förkortad) samt session och cookie-ID. Denna information gör det möjligt för oss att spåra din inköpshistorik /t.ex. köpta produkter och/eller sökta produktkategorier) pseudonymiserade och tilldela dem till din e-postadress. Du kan inaktivera cookies under dina webbläsarinställningar. Vi använder denna köphistorik för att skicka personliga rekommendationer via e-post. Du kan när som helst motsäga denna databehandling genom att kontakta oss på info@lamp24.se.Mer information om Emarsys finns på https://emarsys.com. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse, i enlighet med Art. 6.1 GDPR, för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst avsluta prenumerationen med bara ett enda klick på länken för att avsluta prenumerationen i slutet av varje kampanj-e-post, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@lamp24.se och därmed invända mot användningen av din e-postadress för de nämnda syften.

 1. E-postadress
 2. Titel, förnamn, efternamn (valfritt)
 3. Födelsedatum (valfritt)
 4. För företagskunder: företagsnamn

Dessutom samlas följande information in under registreringen:

 1. Den uppkopplade datorns IP-adress
 2. Datum och klockslag för registreringen

För bearbetning av uppgifterna erhålls ditt samtycke under registreringsprocessen. Dessutom hänvisas till denna dataskyddspolicy.

Om du köper varor eller tjänster på vår hemsida och samtidigt anger din e-postadress kan den komma att användas av oss för att skicka nyhetsbrev. I så fall innehåller nyhetsbrevet endast direktreklam för liknande egna varor eller tjänster.

Inom ramen för databehandlingen för utskick av nyhetsbrev lämnas inga uppgifter vidare till tredje part. Uppgifterna används endast för utskick av nyhetsbrevet.

Rättslig grund för bearbetningen av uppgifter vid registrering för nyhetsbrevet genom användaren under förutsättning att användaren gett sitt samtycke är Art. 6.1(a) GDPR.För detta använder vi dubbel opt-in-proceduren (DOI-proceduren), med vilken du registrerar dig för vårt nyhetsbrev via en bekräftelselänk.

Du kan avsluta utskicken för reklamändamål genom att klicka på avanmälningslänken i nyhetsbrevet. För detta tillkommer inga överföringskostnader enligt prislistan.

Registreringen av användarens e-postadress görs för att kunna skicka nyhetsbrev.

Registreringen av andra personuppgifter i samband med registreringsprocessen syftar till att förhindra missbruk av tjänsterna eller den använda e-postadressen.

Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla dess ändamål. Användarens e-postadress lagras så länge prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv.

Prenumerationen på nyhetsbrevet kan avslutas av användaren när som helst. För detta ändamål finns det en motsvarande länk i varje nyhetsbrev.

Detta möjliggör också återkallelse av samtycket till lagring av de personuppgifter som samlats in under registreringsprocessen.

Rätten att återkalla samtycke: Du kan när som helst avböja bruket för reklamändamål genom att klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrevet eller skicka en avanmälningsförfrågan till info@lamp24.se. Det tillkommer inga kostnader från vår sida i detta sammanhang. Som resultat kommer dina uppgifter inte längre att användas för att sända ut nyhetsbrev.

Digioh

I samarbete med Digioh LLC, vår partner baserad i San Francisco, 2431 Mission St., CA USA, kommer våra användare att få ett pop-up-fönster som erbjuder en prenumeration på nyhetsbrevet när de lämnar webbplatsen. När det gäller personuppgifter efterfrågas endast e-postadressen. De registrerade uppgifterna används i informations- och reklamsyfte via e-post-utskick.

Användaren kan när som helst avsluta prenumerationen på e-post genom att klicka på avanmälningslänken som finns i slutet på alla skickade e-postmeddelanden från Lampenwelt. Digioh lagrar de registrerade uppgifterna på servrar i USA. Dessa är endast tillgängliga för statistiska utvärderingar av Lampenwelt GmbH och används inte av Digioh på något sätt. Om kunden så önskar kan dessa uppgifter raderas permanent.

7. Newsletter-Tracking

I vårt e-postmeddelande använder vi en nyhetsbrevspårning. Detta innebär att en bedömning görs av e-postens öppningshastighet och en klickbedömning i nyhetsbrevet. Vi använder den här tekniken för att bedöma intresset för utvalda ämnen och för att mäta effektiviteten i våra kommunikationsaktiviteter. Detta ligger också inom ramen för vårt berättigade intresse enligt Art. 6.1(f) GDPR. Dessa data lagras segmenterade och pseudonymiseras. Vi utbyter inte dessa uppgifter med någon, och vi försöker inte att förknippa "click-throughs" till enskilda e-postadresser.

7.1 Marknadsföring via e-post

Alternativt kan vi använda de insamlade uppgifterna när du beställer för att skicka dig transaktions- och/eller produktrelaterad information, såsom erbjudanden eller kampanjer per post. Om du inte godkänner att reklam skickas per e-post kan du när som helst informera oss via info@lamp24.se eller våra andra kontaktpunkter. Det tillkommer inga kostnader från vår sida i detta sammanhang.

8. Blogg med kommentarfunktion

Förutom din kommentar, kommer kommentarfunktionen på den här sidan även att innehålla information om när kommentaren skapades, din e-postadress och, om du inte lägger upp den anonymt, användarnamnet du valt.

Vi behöver din e-postadress för att kunna ta kontakt med dig om en tredje part anser att ditt publicerade innehåll strider mot lag, vilket i sin tur kan leda till rättsliga påföljder för Lampenwelt. Vi förbehåller oss också rätten att radera kommentarer om de uppfattas som lagvidriga av tredje part.

Vi för också protokoll på och lagrar din IP-adress vid kommentarer. Denna lagring av IP-adressen sker av säkerhetsskäl och för de fall då den registrerade kränker tredje parts rättigheter eller lägger upp olagligt innehåll genom att lämna en kommentar.

Kommentarer och därmed förknippade uppgifter (t.ex. IP-adress) lagras och finns kvar på vår webbplats tills det kommenterade innehållet har blivit helt raderat eller kommentarer måste raderas av juridiska skäl (t.ex. kränkande kommentarer).

Rättslig grund för lagring av IP- och e-postadresser är Art. 6.1(f) GDPR.

Användare kan prenumerera på följdkommentarer. Användare kommer att få ett bekräftelsemejl för att verifiera att de äger den e-postadress de angav. Användare kan när som helst avbeställa löpande kommentarprenumerationer. Du hittar relevant information i bekräftelsemejlet.

9.Live chat

Vi erbjuder även rådgivning via en chattfunktion, en livechatt-mjukvara från iAdvize, Erkrather Straße 401, 40231 Düsseldorf. Informationen om din användning av livechatten kommer att samlas in, lagras och bearbetas på iAdvize servrar i Tyskland. Backup-servern finns på Irland. För ytterligare information hänvisas till https://privacy.iadvize.com/en/.

Rättslig grund för rådgivningen via chattfunktionen är Art. 6.1(b) GDPR. Vi erbjuder denna tjänst för att göra vårt erbjudande ännu mer attraktivt med hjälp- och servicefunktioner. Detta utgör också det berättigade intresset för användandet av chattrådgivning.

10. Vid besök på våra webbsidor placeras en cookie på din dator. Vad betyder det?

Vi använder så kallade cookies på våra webbsidor. Cookies är små mängder data i form av textinformation som webbservern skickar till din webbläsare. Dessa lagras på din dator. Cookies kan bara läsas av den server som placerat dem och innehåller information om vad och när du sett saker på en webbsida. Cookies identifierar bara din dators IP-adress och lagrar inte några övriga personuppgifter, som till exempel ditt namn.

Vi använder cookies för att göra din webbsida mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbsida kräver att den kontaktande webbläsaren kan identifieras även när man bytt till en annan sida.

Dessutom använder vi på vår hemsida även cookies som möjliggör en analys av användarnas surfvanor.

De cookies som vi använder på vår sida hittar du här. Där hittar du också information om syftet och varaktigheten på lagringen.

Användaruppgifter som samlas in på detta sätt blir pseudonymiserade med hjälp av tekniska åtgärder. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användarna.

Du kan själv välja om du vill tillåta cookies. För det första har du genom att ändra dina webbläsarinställningar (dessa hittas vanligtvis under "Alternativ" eller "Inställningar" i menyn i webbläsarna) möjlighet att acceptera alla cookies, att bli informerad när en cookie används eller att avvisa alla cookies. Å andra sidan kan du använda fönstret som visas när du besöker våra webbsidor för första gången och hänvisar till denna integritetspolicy för att avgöra om du vill ge oss ditt samtycke till att du accepterar cookies eller vill avstå från detta.

Genom att godkänna i fönstret godkänner du att vi får använda oss av cookies på din enhet och bearbeta dem för de ändamål som anges i denna dataskyddspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att använda de kontaktuppgifter som anges under punkten 1. ovan. Lagligheten i den databehandling som gjorts från det att samtycket givits till att det återkallats påverkas inte.

Den rättsliga grunden för bearbetningen av personuppgifter vid användande av tekniskt nödvändiga cookies och cookies i analyssyfte är Art. 6.1 (a) GDPR.

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla för användarna att använda webbsidor. Vissa funktioner på vår webbsida kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även om man byter sida.

Användardata som samlas in med tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Syftet med användningen av analys-cookies är att förbättra kvaliteten på vår webbsida och dess innehåll. Med hjälp av analys-cookies får vi information om hur webbsidan används och kan därmed kontinuerligt optimera vårt erbjudande.

Detta ligger också inom ramen för vårt berättigade intresse när det gäller behandling av personuppgifter enligt Art. 6.(f) GDPR.

Cookies lagras på användarens dator och överförs därifrån till vår sida. Därför har du som användare full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Redan lagrade cookies kan raderas när som helst. Detta kan också ske automatiskt. Om cookies inaktiveras på vår webbsida är det möjligt att alla funktioner på webbsidan inte längre kan nyttjas till fullo.

11. Användning av tjänster för marknadsförings- och analyssyften

a) Vi använder Google Analytics. Vad innebär det för era uppgifter?

Google Analytics

På våra webbsidor använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst av Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google“). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbsidan (jämför 9.). Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbsida överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer din IP-adress förkortas av Google i förväg inom Europeiska unionens medlemsstater eller andra stater som skrivit på avtalet inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbsida använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter om webbsideaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbsideaktivitet och internetanvändning till webbsideoperatören. IP-adressen som förmedlas inom ramen för Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra Google-data. Du kan förhindra att cookies lagras med en motsvarande inställning i din webbläsares programvara. Vi påpekar dock att du i så fall inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och relaterar till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa data av Google genom att använda länken nedan (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB) för att hämta och installera det tillgängliga plugin-programmet.

Alternativt kan du förhindra användningen av Google Analytics genom att du installerar plugin-programmet, vilket är särskilt användbart i webbläsare på mobila enheter, genom att klicka på följande länk:

avaktivera Google Analytics

Som ett resultat lagras en så kallad opt-out-cookie på din enhet, vilket förhindrar framtida insamling av dina uppgifter från Google Analytics när du besöker den här webbsidan.

Observera att om du tar bort cookies i dina webbläsarinställningar kan det leda till att opt-out-cookien raderas av och eventuellt behöver återaktiveras av dig. Närmare information om hur Google Analytics fungerar och användarvillkor och dataskyddspolicy som gäller för den här tjänsten hittar du under https://www.google.com/analytics/terms/se.html eller på https://policies.google.com/privacy?hl=sv. Vi vill också göra dig uppmärksam på att våra webbsidor använder Google Analytics med anonymize IP-tillägget, vilket innebär att IP-adresser bara förkortas för att utesluta en personlig referens.

b) Vi använder Mouseflow. Vad betyder det för dig?

Vi använder Mouseflow på vår webbsida. Mouseflow drivs av Mouseflow Aps., Flaesketorvet 68, 1711 Köpenhamn V, Danmark.

Programvaran gör det möjligt för oss att analysera användarnas beteende genom mätning och utvärdering av klick, musrörelser och liknande på vår webbsida. Därvid förmedlas informationen, som registrerar en spårningskod och cookies, till Mouseflow-servern. Den upptäckta IP-adressen anonymiseras automatiskt av Mouseflow och lagras endast i denna anonymiserade form. Dessutom får besökare på webbsidan en ”unique user identifier” (UUID). Detta gör det möjligt för Mouseflow att identifiera återkommande användare på våra webbplatser utan att behöva skapa en koppling till personuppgifter (som till exempel IP-adressen). Genom att använda vår webbsida godkänner du användningen av Mouseflow. Genom att använda länken https://mouseflow.com/opt-out/ kan du förhindra registrering och användning av dina uppgifter genom Mouseflow.

Läs mer om Mouseflows dataskyddspolicy och användarvillkor här: https://mouseflow.com/opt -out/..

c) På våra webbsidor använder vi så kallade retargeting- och remarketing-teknologier. Vad betyder det?

På våra webbsidor använder vi tekniker för så kallad retargeting respektive remarketing. Här handlar det om en spårningsprocess inom online-marknadsföring, där besökare på en webbsida identifieras för att i ett senare skede kunna erbjudas anpassad reklam på andra webbsidor. Vi använder den här nya tekniken för att göra vårt erbjudande ännu mer attraktivt och informera dig om aktuella erbjudanden som du redan har tittat på en gång i vår webbshop, för att informera dig och påminna dig om dessa.

Tekniskt sett placeras, beroende på retargetingtjänst, antingen ytterligare en cookie på din dator eller så används en redan befintlig cookie som placerats på din webbläsare (jämför 9.), som anonymt identifierar dig respektive din dator eller webbläsare som Internetanvändare med hjälp av det så kallade cookie-ID:t och registrerar dina surfvanor, speciellt de webbsidor som du besökt hos oss. Cookien kan sedan läsas och utvärderas av de Targeting-tjänsteleverantörer som vi samarbetar med (se nedan). Det innebär att du kan se reklam för våra produkter eller rekommendationer på jämförbara produkter från tredje part på andra webbsidor, t ex i form av anpassade reklambanderoller.

I tjänsterna DoubleClick Remarketing Pixel och Facebook Remarketing utför de så kallade webbuggarna en liknande funktion som cookies, men de är inte märkbara för dig som användare av våra webbsidor. Web-buggar eller också ”clear GIFs” är små ca. 1*1 pixel stora GIF-filer, som kan gömmas i annan grafik, e-post eller liknande. Webbuggar skickar din IP-adress, Internetadressen (URL), den tid som webbuggen visades, din webbläsartyp och tidigare inställd cookieinformation till en webbserver.

Uppgifterna som samlas in om ditt webbläsarbeteende via cookies eller webbuggar kan inte användas för att personligen identifiera dig som besökare på våra webbsidor. Vi använder endast data för att förbättra vårt erbjudande och att utvärdera användarbeteendet på våra webbsidor (t.ex. reaktioner på reklamkampanjer). Det förekommer ingen annan användning eller vidarebefordran till tredje part. Denna information är anonym och inte kopplad till personuppgifter på datorn eller till en databas. Vi kan också använda denna teknik i vårt nyhetsbrev.

För att stoppa webbuggar på våra webbplatser kan du använda verktyg som till exempel webwasher, bugnosys eller AdBlock. För att förhindra webbuggar i vårt nyhetsbrev, vänligen ställ in ditt mejlprogram så att ingen HTML visas i meddelanden. Webbuggar förhindras också om du läser din e-post offline. Utan ditt uttryckliga samtycke använder vi inte webbuggar för att obemärkt samla personligt identifierbar information om dig eller överföra sådan information till tredje part och marknadsföringsplattformar.

Google DoubleClick Remarketing-Pixel och Google AdWords Remarketing eller ”liknande målgrupper“

På våra webbsidor använder vi DoubleClick Remarketing-Pixel och Google AdWords Remarketing eller ”liknande målgrupper“, båda tjänster från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA („Google“). Med hjälp av dessa tjänster kan vi tillhandahålla reklammeddelanden via vår webbshop, t.ex. visa intressanta produkterbjudanden på andra leverantörers webbsidor, som också använder dessa tjänster från Google ("partner " i Googles Display-nätverk). Dessutom kan vi påminna dig om att slutföra din beställning med hjälp av Google AdWords Remarketing genom meddelanden på andra leverantörers webbplatser i Googles Display-nätverk, om du nyligen påbörjat en beställning i vår webbutik. Detta görs med hjälp av cookie-teknik (jfr 9.)

Google lagrar en liten fil med en sekvens av siffror (s k cookie-ID) i din webbläsare för att komma ihåg dig som besökare på vår webbplats och samla in ytterligare anonyma uppgifter om användningen av våra webbsidor. Cookie-ID:t lagras av oss och syftar endast till att identifiera din webbläsare och inte för att identifiera dig som person. Personuppgifter om dig samlas inte in eller lagras via dessa tjänster.

Vi använder även Google Remarketing på alla olika typer av enheter. Det innebär att om du börjar shoppa i vår webbutik på din smartphone och avslutar shoppingen på din bärbara dator, så kan vi också nå dig på den andra enheten du använder med de ovan nämnda personanpassade reklammeddelandena. Detta gäller dock endast om du har samtyckt till att Google länkar din Google-webbläsarhistorik till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa annonser som du ser på webben. I det här fallet använder Google dessa registrerade användares uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för Remarketing på flera enheter. Google Analytics spårar Google-autentiserade ID:n för dessa användare för att stödja den här funktionen. Denna Google-data kopplas tillfälligt till våra Google Analytics-data för att skapa våra målgrupper.

Kontrollera sekretessinställningarna för ditt Google-konto för att förhindra att Google länkar din webbläsarhistorik till ditt Google-konto.

För att kunna påminna dig om en avbruten order hos oss i onlinebutiken via ett meddelande, skickas inga personuppgifter till Google, utan endast det faktum att du med det identifierade cookie-ID:t ville göra en beställning hos oss i nätbutiken och avbrutit den, och det totala priset för den avsedda ordern ("leverans av varukorg") förmedlas.

Ytterligare information om Remarketingtjänster från Google, detaljerna i databehandlingen genom dessa tjänster och tillhörande dataskyddspolicy från Google finner du under http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Användningen av cookies genom Google kan du avaktivera permanent genom att du laddar ned och installerar webbläsar-pluginet genom följande länk (https://www.google.com/settings/ads/plugin) eller klickar på motsvarande avaktiveringslänk i den gråmarkerade rutan längre ner i det här avsnittet och följer instruktionerna som framgår där. Med hjälp av annonsinställningarna från Google kan du själv bestämma vilka annonser du ser och avaktivera annonser som inte är intressanta.

Criteo

På våra webbsidor använder vi även Criteo-Services (”Criteo”), en tjänst från Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike (http://www.criteo.com). Denna tjänst är också en Retargetingtjänst som är beskriven i generella ordalag ovan, som samlar många tredjepartsleverantörer för att kunna leverera en så stor bredd som möjligt med anpassade reklamannonser och andra reklamaktiviteter.

När du besöker våra webbsidor sätter Criteo in en liten anonym webbläsar-cookie (”tagging”) i din webbläsare. Som ”taggad” användare får du då en anonym identitet, så att inga personuppgifter kommer att samlas in enligt Criteo. Den här webbläsar-cookien spårar de produkter som du visat på våra webbplatser respektive de webbplatser som du har besökt. Genom den här webbläsar-cookien är det möjligt att känna igen dig även vid besök på andra webbsidor som använder Criteo, för att visa målinriktade och intresseanpassade reklamannonser från oss där.Ytterligare information om Criteo, detaljerna i databehandlingen genom denna tjänst och tillhörande dataskyddspolicy från Criteo finner du under https://www.criteo.com/privacy/.

Klicka på den där för avsedda länken i den grå rutan längst ner i det här avsnittet för att avaktivera användningen av Criteo i din webbläsare.

Google AdWords Conversion Tracking

På våra webbsidor använder vi funktionen Google AdWords Conversion Tracking, en tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (”Google”). När du klickar på en AdWords-annons från Google lagras en så kallad Conversion-Tracking-Cookie på din dator. Denna cookie är giltig i 30 dagar och innehåller inga personuppgifter, så vi kan inte identifiera dig personligen.

Conversion Tracking hjälper oss och Google att förstå vilka AdWords-annonser du har klickat på och om du har omdirigerats till våra webbsidor via den här annonsen, under förutsättning att du besöker våra webbsidor och cookiens giltighet ännu inte har löpt ut. Vi får en egen cookie från Google som skiljer sig från cookies från andra kunder i denna Google-tjänst, så att vi bara kan mäta räckvidden med vår cookie och inte alla webbplatser från Googles alla AdWords kunder. Cookien används för att skapa vår egen konverteringsstatistik om kunder som besöker våra webbplatser via AdWords-annonser.

För att förhindra Google AdWords-Conversion Tracking måste du inaktivera lagringen av cookies för Google Tracking-cookies genom att välja motsvarande inställning i din webbläsare. Ni kommer då inte att omfattas av vår Conversion-Tracking-statistik.

Ytterligare information om Google AdWords Conversion Tracking, detaljerna i databehandlingen genom dessa tjänster och tillhörande dataskyddspolicy från Google finner du under http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Samtliga tjänster används för reklam och marknadsföring i syfte att göra vårt erbjudande mer attraktivt och ge dig en bra shoppingupplevelse. Som beskrivits ovan för de enskilda tjänsterna tar vi din rätt till dataskydd på största allvar, då du kan välja att avstå från alla tjänster och att vi i förväg informerar dig om dessa dataskyddsregler. Rättslig grund för den ovan nämnda hanteringen av uppgifter är Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO.

Optimizely

Den här webbsidan använder Optimizely, en webbanalystjänst från Optimizely, Inc., ("Optimizely"). Optimizely använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbsidan. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbsida överförs vanligtvis till en Optimizely-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer din IP-adress förkortas av Optimizely i förväg inom Europeiska unionens medlemsstater eller andra stater som skrivit på avtalet inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en Optimizely-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Optimizely denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen och för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet. IP-adressen som förmedlas inom ramen för Optimizely kommer inte att sammanföras med andra Optimizely-data.

Du kan förhindra att cookies lagras med en motsvarande inställning i din webbläsares programvara. Observera dock att du i så fall inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats.

Du kan också när som helst inaktivera Optimizely-spårning (och därigenom förhindra insamling av data som genereras av cookien och din användning av webbplatsen - inklusive din IP-adress - från Optimizely och behandlingen av sådana data av Optimizely) genom att följa guiden på http://www.optimizely.com/opt_out.

Prudsys

Denna webbplats använder Prudsys för personliga produktrekommendationer. För detta använder Prudsys din shoppinghistorik. Detta gäller särskilt artiklar och produktkategorier som du redan har tittat på, sökt eller köpt. Dessa data lagras i pseudonym form och bearbetas av prudsys AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz. Vi använder denna information för att ge dig personliga produktrekommendationer för att därmed förbättra din shoppingupplevelse. Du kan invända mot denna analys av surfvanor när som helst. Observera att vi då inte längre kan erbjuda skräddarsydda rekommendationer i den här webbläsaren.

Microsoft Bing annonser

Den här webbsidan använder Remarketing-tekniken "Bing Ads" från Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft sparar en cookie på din dator ("konverterings-cookie") om du har nått vår webbplats via en Microsoft Bing-annons. Microsoft och Bing Ads-kunder kan se att man klickat på annonsen och omdirigerats till vår webbplats. På så sätt kan du få fler riktade produktrekommendationer och intressebaserade annonser på Microsofts och Bing Ads-kunders webbsidor. Den information som samlas in med hjälp av konverterings-cookien används också för att generera konverteringsstatistik. Vi får information om det totala antalet användare som klickade på en Microsoft Bing-annons och då omdirigerades till vår webbplats. Dessutom samlas ytterligare anonyma uppgifter in (till exempel antalet sidvisningar och vistelsetiden på webbplatserna). Vi får inte någon information som gör det möjligt att personligen identifiera användaren.

Du kan avstå från intressebaserad annonsering från Microsoft genom att besöka motsvarande opt-out-sida från Microsoft: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=sv-SE. Ytterligare information om dataskydd hos Microsoft och de cookies som används av Microsoft finns i Microsofts dataskyddspolicy: https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacy.

Förmedling via affiliate-nätverk

Lampenwelt samarbetar med olika affiliate-nätverk. Här finns flera registrerade annonsörer som annonserar våra produkter på sina webbplatser. Om du klickar på en av våra annonser kommer du att omdirigeras till vår webbsida. För att beräkna förmedlingsprovisionen spåras inköpen från dessa affiliate-nätverk till oss, varvid cookies också används av nätverken. När en annonsör på ett entydigt sätt gjort en förmedling beräknas motsvarande provision. Uppgifterna från den förmedlade affären kan av bevisskäl också vidarebefordras till plattformen respektive annonsören som förmedlat affären. Specifikt arbetar vi tillsammans med följande nätverk:

Adtraction

Rättslig grund för lagringen av cookies är det givna samtycket (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO). Den vidare bearbetningen av de uppgifter som samlats in som en del av förmedlingsverksamheten sker under en period av tre år på grundval av Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b),f) DS-GVO.

Du kan förhindra användningen av cookies genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare.

12.Rättigheter som registrerad person

Om dina personuppgifter behandlas är du registrerad enligt GDPR och där har du följande rättigheter gentemot den ansvarige när det gäller:

Information, korrigering, begränsning av bearbetning och borttagning

Du har alltid rätt att utan kostnad få information om de uppgifter vi har om dig, deras ursprung liksom syftet med bearbetningen via våra webbplatser. Du har dessutom rätt till korrigering, radering och begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, förutsatt att de rättsliga kraven för att göra det är uppfyllda.

Rätt till dataöverföring

Du har rätt att få de personrelaterade uppgifterna som du tillhandahållit oss som ansvariga i ett strukturerat, komplett och maskinläsbart format. Vi kan uppfylla dina rättigheter till detta genom att tillhandahålla en csv-fil med uppgifterna om dig.

Rätt till korrigering

Om du har rätt till korrigering, radering eller begränsning av behandlingen gentemot den ansvarige är denne skyldig att meddela alla mottagare till vilka dina personuppgifter har förmedlats om denna korrigering eller radering av data eller begränsning av bearbetning, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning.

Du har rätt att av den ansvarige få information om dessa mottagare.

Rätt till invändning

Du har rätt att när som helst, av skäl som härrör från din speciella situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter enligt Art. 21 GDPR; Detta gäller även profilering baserat på dessa bestämmelser.

Den ansvarige får inte längre behandla dina personuppgifter om han inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen görs för att verkställa, utöva eller försvara rättsliga krav.

Om de personuppgifter som rör dig behandlas för direkt marknadsföring, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i syfte att annonsera. Detta gäller även för profilering i den utsträckning det är förknippat med sådan direktreklam.

Om du motsätter dig bearbetning för direktmarknadsföringsändamål kommer dina personuppgifter inte längre att användas för dessa ändamål.

Återkallande av samtycke till skydd av personuppgifter

Dessutom kan du alltid återkalla dina givna samtycken för framtiden genom att använda de nedan angivna kontaktuppgifterna.

Automatiserade individuella beslut, inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat uteslutande på automatisk bearbetning - inklusive profilering - som kommer att få rättsverkan för dig eller märkbart påverka dig på ett liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet

 1. krävs för att avbryta eller uppfylla ett avtal mellan dig och den ansvarige
 2. är tillåten baserat på unionens eller medlemsstaternas lagstiftning som den ansvarige är föremål för och lagstiftningen innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och dina legitima intressen, eller
 3. är en följd av ditt uttryckliga samtycke.

Dessa beslut får emellertid inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter enligt Art. 9.1 GDPR, om inte Art. 9.2(a) eller (g) GDPR gäller och rimliga åtgärder har vidtagits för att skydda rättigheterna och friheterna och dina legitima intressen.

När det gäller de fall som avses i punkterna 1 och 3 ska den ansvarige personen vidta lämpliga åtgärder för att försvara rättigheterna och friheterna och dina berättigade intressen, inklusive åtminstone rätten till interaktion med en person som representerar den ansvarige, att uttrycka sin egen åsikt och att överklaga beslutet.

Rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder, har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i din bostadsort, anställningsort eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot EU: s allmänna dataskyddsförordning. För användare i Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

13. Ändringar i denna dataskyddspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna dataskyddspolicy av olika anledningar och utan föregående meddelande. Vänligen informera dig regelbundet om innehållet på denna sida för eventuella ändringar av denna dataskyddspolicy.

Version oktober 2019

Lampenwelt GmbH

Lamp24.se

 • Fraktfritt från 500 kr*
 • 30 dagars öppet köp
 • Betala med Klarna faktura

Exklusiva, extra rabatter endast för nyhetsbrevsabonnenter!

Anmäl dig till Lamp24s kostnadsfria nyhetsbrev nu och få exklusiva förmåner!

100 kr Rabattkod

*Kan inlösas vid en ny beställning med ett minsta beställningsvärde på 750 kr. Endast en rabattkod per kund och per beställning. Rabattkoden är giltig i 21 dagar, efter mottagandet av detta e-mail. Kan inte kombineras med andra rabattkoder och kan inte appliceras i efterhand på en beställning. Gäller inte på vissa varumärken.