Tips om hantering av batterier

De kemiska beståndsdelarna i batterier kan, vid ett icke sakkunnigt handhavande, skada miljö och hälsa. Endast vid ett från hushållsavfall skilt insamlande och tillvaratagande kan hälso- och miljöskadlig inverkan undvikas. Batterier kan också innehålla återvinningsbara (användbara) råvaror. Batterier får därför inte sorteras som vanligt hushållsavfall.

I egenskap av slutkonsument är du enligt lagen förpliktigad att slänga/återlämna förbrukade batterier (både uppladdningsbara och icke uppladdningsbara) enligt föreskriftens bestämmelser. Till detta ändamål kan förbrukade batterier utan kostnad lämnas till offentliga insamlingsställen eller försäljningsstället (vid postorderinköp till avsändaren). Ett inlämnande till försäljningsstället begränsas för en konsument till en normal mängd av den mängd som återförsäljaren i sitt sortiment för eller har fört.

Paristojen hävittäminenParistojen hävittäminen

 Symbolen med en genomstruken soptunna betyder att batterierna ej får sorteras som vanligt hushållsavfall eftersom de innehåller miljöfarliga ämnen.

Under denna symbol kan ytterligare symboler med följande betydelse återfinnas:

Pb: Batteriet innehåller bly
Cd: Batteriet innehåller cadmium
Hg: Batteriet innehåller kvicksilver